Sites วิชาที่เข้าร่วมโครงการ

Sites ตัวอย่างที่เข้าโครงการนำร่องของโครงการระบบพี่เลี้ยง
สอนการสร้าง Sites 
ผ่านระบบการควบคุมระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Remote Desktop Connection)ตัวอย่าง Sites วิชาของวิทยากรอาสา
เพื่อแลกเปรียบเรียนรู้การออกแบบการเรียนการสอนผ่าน Google Apps

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/sirinthorn/


Comments