Home

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการ 
"BU Google Volunteer"

              Sites ตัวอย่างที่เข้าโครงการนำร่องของโครงการระบบพี่เลี้ยง

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/bubus-it-innovative-teaching-volunteer/
ตัวอย่าง Sites วิชาของวิทยากรอาสา
เพื่อแลกเปรียบเรียนรู้การออกแบบการเรียนการสอนผ่าน Google Apps

https://sites.google.com/a/bu.ac.th/sirinthorn/